Woning voor cliënten met een intensieve zorgvraag.

De woning
Deze woning biedt plaats aan 7 cliënten. Er is tevens een crisisplaats. Er wonen zowel meisjes, jongens, dames en/of heren. De leeftijd van cliënten kan sterk variëren. Er wordt geen leeftijdsgrens gesteld. De indicatie die gevraagd wordt om binnen deze woning te kunnen verblijven is 5VG, 8 VG of 7 LG.

Cliënttype

De cliënten binnen deze woning hebben een intensieve zorgvraag en zijn daardoor veelal volledig verzorgings- en/of begeleidingsafhankelijk. Voorbeelden daarvan zijn:

  • Cliënten waarbij de combinatie van beperkingen zo complex is waardoor de zorgvraag zeer intensief is. Doelgroep (E)MG. Vaak zullen deze cliënten ook in aanmerking komen voor Toeslag Extreme Zorgzwaarte.
  • Cliënten met zeer moeilijk instelbare epilepsie. Het reageren op toevallen vraagt hoog complexe verpleegkundige zorg. Te denken valt hierbij aan medicatie toedienen op verschillende wijze, saturatiemeting toepassen en zuurstof toedienen.
  • Cliënten die niet zonder direct toezicht in de nabijheid van andere cliënten kunnen verblijven. Dit vraagt naast een hele consequente benadering, ook ruimtes waarin deze cliënten alleen kunnen verblijven zonder een gevaar voor zichzelf of anderen te zijn.
  • Cliënten waarbij intensieve observatie of behandeling aan de orde is. Dit kan permanent of tijdelijk zijn.
  • Cliënten die tijdelijk een extreem hoge zorgvraag hebben. Bijvoorbeeld na een operatie. (Hierbij valt te denken aan pijnbestrijding of wondverzorging waarbij twee medewerkers nodig zijn).
  • Cliënten vanuit crisisplaatsing.

Ondersteuningsprofiel
De cliënten vragen een zeer beschermde woonomgeving, met intensieve verpleegkundige zorg en begeleiding. De ondersteuning van deze cliënten richt zich daarnaast op het bieden van een duidelijke, veilige en voorspelbare leefomgeving. De cliënten hebben bijna overal ondersteuning bij nodig. Zij kunnen niet voor zichzelf zorgen, overname van ADL zorg is gedeeltelijk of volledig nodig. De ondersteuning zal veelal vanuit een 1 op 1 situatie plaatsvinden. Binnen de ondersteuning speelt de rol van de ouder een grote rol. Er vindt veel overleg plaats en de zorg wordt zo veel als mogelijk gedeeld.

De organisatie van de afdeling of woning

Waar staan we voor
We werken vanuit de visie van SWZ waarbij SWZ mensen met een beperking ondersteunt in alle fasen van hun leven om, zoveel mogelijk op eigen kracht mee te doen in de maatschappij. SWZ biedt hiervoor professionele ondersteuning, zorg en dienstverlening aan cliënten en hun sociale netwerk.

De doelstelling:
De vraag van de cliënt en zijn mogelijkheden zijn hierbij leidend. SWZ doet dit op basis van gelijkwaardigheid met deskundige en betrokken medewerkers. We bieden de cliënten een veilige, voorspelbare woonomgeving waarbinnen de individuele zorg- en ondersteuningsvraag centraal staat. De zorg en ondersteuning richt zich op een optimale (verpleegkundige)zorg en op een optimale ontwikkeling en ontplooiing van ieder individu.

De activiteiten:
Activiteiten worden afgestemd op de behoeften van de cliënten. Samen met medewerkers, de Emilliusschool, het dagactiviteitencentrum, de ouders, de familieleden en vrijwilligers bieden we een gevarieerd dagprogramma, passend bij de mogelijkheden en wensen van de cliënt.
Te denken valt hierbij aan de volgende activiteiten: wandelen, zwemmen, schommelen, schootspelletjes, snoezelen, muziek luisteren, tv/dvd kijken, sensopatisch spel, aangepaste computerspelletjes spelen etc.

Wie werken er

Zorg
De kwalitatieve formatie zal gezien de zorgvraag van deze cliënten nagenoeg bestaan uit medewerkers met een verpleegkundige achtergrond. Binnen dit team zal ook plaats zijn voor een leerling verpleegkundige in het 3e of 4e leerjaar. Daarnaast zal er een zorgassistent dan wel een huishoudelijke medewerker aanwezig zijn.

Behandeling
Naast de veelal verpleegkundige zorg is er sprake van medische, paramedische en/of gedragskundige behandeling. Daarom is voor deze woning een multidisciplinair behandelteam beschikbaar. De eindverantwoordelijkheid voor de (medische) zorg ligt bij de speciaal voor deze doelgroep cliënten opgeleide Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG)

Er zal een intensieve samenwerking plaats vinden met de AVG, de paramedici en gedragskundigen die gezien de zorgvraag betrokken zijn bij de cliënten. Dit zal tot uiting komen in het Persoonlijk Plan dat de leidraad van het handelen vormt.

Alle medewerkers hebben affiniteit met de doelgroep. De intensieve medische zorg, vaak in combinatie met ernstige cognitieve beperkingen maakt dat het werken met deze doelgroep veel input vanuit de medewerker vraagt. Verder vraagt het van medewerkers goede kwaliteiten op het gebied van communicatie en samenwerking, zowel met de teamleden als met behandelaars, intern en extern.

De kwantitatieve formatie van het team vindt plaats op basis van ZZP’s en de toegekende Toeslagen Extreme Zorgzwaarte.

Werktijden en contact
Medewerkers werken in onregelmatige diensten. De roosters worden afgestemd op de zorgvragen van de cliënten. De nachtzorg is centraal geregeld door het verpleegkundige nachtdienstteam van Zonhove.

De woning is telefonisch bereiken: overdag van 07.00 tot 22.30 uur via nr: 0499 489919
’s nachts van 22.30 tot 07.00 uur via nr: 0499 471241.
Per e-mail: team424@swzzorg.nl