Brink 14 een woning voor cliënten met EMB (ernstige meervoudige beperking)
Brink 16 een woning voor cliënten met hoger niveau en autisme

Brink 14-16 is een woning waar momenteel 10 cliënten wonen, waarbij de twee woningen erg van elkaar verschillen wat betreft doelgroep. Er is op deze groep geen leeftijdsrestrictie. De zorgvraag van de cliënt is leidend en op basis van de zorgvraag wordt gekeken of de groep passend is. Zodat ze samen met het team van brink 14-16 kunnen zijn wie ze willen zijn , zelf keuzes kunnen maken en op eigen kracht meedoen.
Wij werken volgens een vastgesteld persoonlijk plan, dat in samenwerking met andere disciplines, school en/of dagbesteding wordt geschreven. Naast de ADL is de ondersteuning en begeleiding gebaseerd op de wensen en doelen zoals beschreven in het persoonlijk plan. Binnen de begeleiding en behandeling zijn de ouders/ wettelijk vertegenwoordigers leidend en vindt er met hen veel overleg plaats over de zorg in de breedste zin van het woord.
Activiteiten binnen en buiten Zonhove worden afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van de cliënten. Hierbij zijn we afhankelijk van ouders/vertegenwoordigers en vrijwilligers. Het kan voorkomen dat we dingen ondernemen met een gedeelte van de cliënten omdat de doelgroep verschillende behoefte en mogelijkheden heeft.

Brink 14:

 • Cliënten waarbij de combinatie van beperkingen zo complex is waardoor de zorgvraag zeer intensief is. Doelgroep EMB.
 • Cliënten met zeer moeilijk instelbare epilepsie. Het reageren op toevallen vraagt hoog complexe verpleegkundige zorg. Te denken valt hierbij aan medicatie toedienen op verschillende wijze, saturatiemeting toepassen en zuurstof toedienen.
 • Cliënten met laag niveau
 • Cliënten die vragen om een voorspelbare omgeving en activiteiten gericht op beleving
 • Vaste dagprogramma’s zorgen voor een voorspelbare en veilige leefomgeving van onze cliënten De behoeftes van de cliënt zijn het uitgangspunt voor zijn/haar dagprogramma.
 • De cliënten zijn geheel afhankelijk van verzorging en begeleiding. Ondersteuning vind veelal plaats vanuit een één op één situatie. Dit alles in een positieve, vriendelijk, gezellige sfeer.
 • Kwaliteit van leven staat centraal en waar mogelijk het behoud van vaardigheden.
 • Cliënten met moeilijk te “lezen” communicatie/gedrag.

Brink 16:

 • Geen intensieve medische zorgvraag
 • Groep met jonge mannen
 • Autisme
 • Midden niveau – mogelijkheden tot meer zelfstandigheid
 • De structuur die geboden wordt is groepsgebonden structuur, daar waar nodig persoonlijke structuur.
 • Cliënten houden van ondernemen, er op uit gaan, nemen hierin ook zelf initiatieven.
 • Gericht op zichzelf.
 • Wordt veel communiceert – veel praten, lol trappen
 • Kwaliteit van leven staat centraal en waar mogelijk nog ontwikkelen van vaardigheden of deze behouden.
 • Het bieden van structuur en duidelijkheid is een behoefte van cliënten. Wij moeten hierin het voortouw nemen. Hierbij is vertrouwen een basis waaruit je verder kan bouwen.
 • Wij bieden ondersteuning vanuit de groepssituatie daar waar nodig één op één begeleiding.
 • Cliënten met beperkte mogelijkheden tot communicatie.

Ondersteuningsprofiel

De cliënten vragen een duidelijk, gestructureerd, voorspelbare maar vooral veilige woonomgeving. Zij hebben naast veelal lichamelijk verzorging ook begeleiding nodig gedurende de dag. Deze staat per cliënt beschreven in het persoonlijk plan.

Waar staan wij voor

We werken vanuit de visie van SWZ waarbij SWZ mensen met een beperking ondersteunt in alle fasen van hun leven om, zoveel mogelijk op eigen kracht mee te doen in de maatschappij. SWZ bied hiervoor professionele ondersteuning, zorg en dienstverlening aan cliënten en hun sociale netwerk.

Doelstelling:

De vraag van de cliënt en zijn mogelijkheden zijn hierbij leidend: SWZ doet dit op basis van gelijkwaardigheid met deskundige en betrokken medewerkers. We bieden de cliënten een veilige voorspelbare woonomgeving waarbinnen de individuele zorg- en ondersteuningsvraag centraal staat. De zorg en ondersteuning richt zich op een optimale (verpleegkundige) zorg en op een optimale ontwikkeling en ontplooiing van ieder individu.

Activiteiten:

Activiteiten worden afgestemd op de behoeften van de cliënten. Samen met medewerkers, de Emilliusschool, het dagactiviteitencentrum, de ouders, de familieleden en vrijwilligers bieden we een gevarieerd dagprogramma, passend bij de mogelijkheden en wensen van de cliënt. Te denken valt hierbij aan de volgende activiteiten: wandelen, zwemmen, schommelen, snoezelen, muziek luisteren, tv/dvd kijken, sensopathisch spel, aangepaste computer spelletjes etc.

Wie werken er

Zorg

De kwantitatieve formatie van het team vindt plaats op basis van de ZZP`s. We hebben medewerkers met een verpleegkundige achtergrond (niveau 4), medewerkers met een pedagogische achtergrond (niveau 4) en medewerkers met een verzorgende IG achtergrond (niveau 3). Ook bieden we binnen dit team ruimte voor een leerling. Er is dagelijks een huishoudelijk medewerker aanwezig.

Behandeling:

Naast de zorg is er sprake van medische, paramedische en/of gedragskundige behandeling. Daarom is voor deze woning een multidisciplinair behandelteam beschikbaar.
Er is een intensieve samenwerking met het behandelteam om zo tot de zorgvraag van de cliënt te komen.

Alle medewerkers hebben affiniteit met de doelgroep. De intensieve zorg, vaak in combinatie met cognitieve beperkingen maakt dat het werken met deze doelgroep veel input vanuit de medewerker vraagt. Verder vraagt het van de medewerkers goede kwaliteiten op het gebied van communicatie en samenwerking, zowel met de teamleden als met de behandelaars, intern en extern.

Werktijden en contact

Medewerkers werken in onregelmatige diensten. De roosters worden afgestemd op de zorgvragen van de cliënten. Op deze woning wordt door het personeel zelf geroosterd. De nachtzorg is centraal geregeld door het verpleegkundige nachtdiensteam van Zonhove.

Emailadres: _4341@swzzorg.nl