AWVB – Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking
SWZ werkt nauw samen met de AWVB. Om samen te werken aan aan kennisontwikkeling en kennis te delen op onder andere thema’s als eigen regie en ervaringsdeskundigheid, familie, kwaliteitszorg en vakmanschap, e-health. Op basis van wetenschappelijk onderzoek maken zij toegankelijke en direct toepasbare producten voor de praktijk.
website

———————————————————————————————————————

emiliusschool
De Emiliusschool 

De Emiliusschool wordt bezocht door leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar met een meervoudige handicap. “Meervoudig gehandicapt” betekent dat er in ieder geval sprake is van verstandelijke en motorische beperkingen. Deze beperkingen zijn, naast b.v. epilepsie, zintuiglijke beperkingen en gedragsproblemen, kernachtig aanwezig.

De Emiliusschool streeft ernaar, in nauwe samenwerking met het behandelcentrum Zonhove, de leerlingen tot een zo groot mogelijke vorm van zelfstandigheid te brengen. Een zelfstandigheid die de persoon in staat stelt te functioneren in een maatschappij, op een voor hem of haar aanvaardbaar niveau, met versterking van het gevoel van eigenwaarde.

www.emiliusschool.nl


gehurterbij
Buurtvereniging Gehurterbij 

In 2012 won de buurtvereniging de Gouden Prokkel met de buurtbarbecue; met spelletjes voor de kinderen, ontmoeting voor buurtgenoten en de eerste EK Voetbal-wedstrijd van Nederland, uitgezonden op groot scherm voor de voetbalfans.
prokkel
www.prokkel.nl

Buurtvereniging Gehurterbij is een club van bewoners van Zonhove en hun buurtgenoten van meerdere aanliggende straten. In november a.s. gaat het Buurtpreventieproject van start! Er zullen o.a. bordjes “Attentie buurtpreventie” worden opgehangen en speciale meterkastkaarten met veiligheidsinformatie worden verspreid. Tevens zijn een aantal buren oproepbaar in geval van calamiteiten op Zonhove.

www.gehurterbij.nlVroeghulp

Vroeghulp is er voor ouders die zorgen hebben over de opvoeding of ontwikkelling van hun kind in de leeftijd van 0 tot 8 jaar. Vroeghulp brengt samen met de ouders de problematiek in kaart. Hulp wordt afgestemd op de individuele situatie en vragen.
Vroeghulp bestaat uit verschillende multidisciplinaire vroeghulpteams. De samenwerking daarvan wisselt en bestaat uit vertegenwoordigers vna de deelnemende organisaties in de regio, waaronder SWZ Zonhove.

www.vroeghulpzuidoostbrabant.nl


thuisverbonden
Community, Welzijn en Zorg project in Son en Breugel

Community, Welzijn en Zorg project Son en Breugel is gericht op het creëren van een succesvolle lokale community die ondersteuning, advies en zorg biedt aan de gebruikers uit de gehele gemeenschap en hiermee oplossingen biedt voor maatschappelijke problemen als vereenzaming, individualisering, sterk groeiende kosten in de zorg, toenemende vergrijzing en groeiende lastenverschuiving en vaak ook verzwaring vanuit AWBZ naar de Wmo. De lokale communityvorming en dienstverlening worden met een digitaal portaal ondersteund. SWZ Zonhove participeert in dit project.

www.thuisverbonden.nl


emg
Platform EMG

Het Platform EMG is een kennisnetwerk en informatiepunt voor en door een ieder die professioneel of persoonlijk betrokken is bij mensen met een ernstige meervoudige beperking. Het Platform EMG richt op ouders, verwanten, vrijwilligers en professionals.

Het Platform EMG heeft tot doel:

  • kennis uitwisselen:het verzamelen en verspreiden van kennis, informatie en ervaringen (Kennisbank)
  • kennis bundelen: het organiseren van netwerkbijeenkomsten, kenniskringen, bijeenkomsten en het EMBcongres (Netwerk EMG)
  • kennisontwikkeling en inhoudelijke verdieping stimuleren (Onderzoek & Projecten)

SWZ is donateur van het platform. De donateurs ondersteunen de visie en werkzaamheden van het Platform EMG en willen de kennis vanuit hun organisaties met anderen delen en verder ontwikkelen.

Voor meer informatie zie www.platformemg.nl.


Harting Bank

Harting-Bank opereert al sinds 1836 in de zorgsector en is daarmee de langst bestaande leverancier van zorghulpmiddelen in Nederland. Zo is er altijd wel een vestiging bij u in de buurt waar u terecht kunt voor het onderhoud en beheer van hulpmiddelen.
Wij verzorgen levering en beheer van een breed scala aan producten in zorginstellingen, zowel budgettair als bovenbudgettair.

http://www.harting-bank.nl


 

Specialist in aangepaste fietsen, ook tweedehands!

http://www.dvmobility.nl/